beautifullady22: (Default)
[personal profile] beautifullady22
Думаю в післявеликодні дні якраз хороший час для такого запису.
Минулої осені побувала в Чорткові, але про саме місто і його замок іншим постом, а зараз розповім про церкву, яка мене вразила, бо такої гарної я ще не бачила, якщо не рахувати Лавру

Збудовано церкву в 1905 році на місці каплички, яка стояла над джерелом з цілющою водою.найцікавіше в церкві -- то мозаїка. вона вся обкладена дуже красивою мозаїкою, що зображує біблійні сцени. під церквою знаходиться багато лавочок, на вулиці з динаміків постійно доноситься церковна музика, а ще там дуже гарно облаштоване подвіря. от так мабуть виглядає рай, шкода, що фото не передають всього.Мойсей і його 10 заповідеймісцеві постійно набирають воду, вода дійсно смачна

одна з найкрасивіших шопок, які я бачилаа ще там є купальня з освяченою водою, про яку, нажаль, я не знала, і не мала з собою запасного одягу, тому зайшла просто по коліна. Але я колись ще туди повернуся і скупаюся

А тут вдалині видніється замок, про який вже наступним разом

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

beautifullady22: (Default)
beautifullady22

June 2014

S M T W T F S
1234567
89101112 1314
15161718192021
22232425262728
2930     

Style Credit

  • Style: Caturday - Grey Tabby for Heads Up by momijizuakmori

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:13 am
Powered by Dreamwidth Studios