beautifullady22: (Default)
[personal profile] beautifullady22
Ми звикли до великих цифр. Напевно тому, що імперіям для збереження власної могутності легше ховатися за великими цифрами, тим самим підкреслюючи і нівелюючи те, які ж маленькі окремі люди. Коли читаємо книжки про ВВ, про різноманітні переломні битви в історії, відлік вівся на мільйони. І ця цифра здавалася нам якраз відповідною до факту, що перемога нарешті відбулася. А коли ми читали про те, що десь відбувся бій де було залучено кілька десятків військових -- це й не здавалося серйозною цифрою, не сприймалося, як щось важливе. А зараз бачу, що навіть десять людей, це велика втрата, а декілька десятків людей здатні перетворити на пекло життя цілого міста. Мільйонні жертви -- це взагалі всесвітня трагедія, яку розум відмовляється сприймати. Бо нема з чим порівняти. Я тепер знаю, як виглядає війна в масштабі кількох десятків і не хочу знати як вона виглядає в масштабах мільйонів...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

beautifullady22: (Default)
beautifullady22

June 2014

S M T W T F S
1234567
89101112 1314
15161718192021
22232425262728
2930     

Style Credit

  • Style: Caturday - Grey Tabby for Heads Up by momijizuakmori

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:13 am
Powered by Dreamwidth Studios