beautifullady22: (вишиванка)
[personal profile] beautifullady22
Я знаю, хто може примирити між собою мешканців сусідніх районів (міста), які часто виясняють, хто крутіший. Ви не повірите -- москалі!
десь по 12, чую, як молода компанія співає гімн, ну думаю -- останній дзвоник і все таке. А під моїм будинком, як ви вже знаєте, є дитячий садок. Там вечорами тусується своя компанія -- місцеві. А ті що співають, минають той садок і от дівки з садка починають верещати, типу як на концерті. То вони хотіли для підтримки, але ті хто співали подумали що на них наїжджають і до тих в садку "Закрий рота" звідти їм "Сама закрий" аж поки якийсь хлопець не догадався крикнути "Слава Україні!" тут вони почали кричати один одному гасла і настрій у всіх покращився. далі компанія пострибала під вигуки "Хто не скаче -- той москаль!" В мене настрій теж покращився. Українці прекрасні! Принаймі діти в нас ростуть свідомі.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

beautifullady22: (Default)
beautifullady22

June 2014

S M T W T F S
1234567
89101112 1314
15161718192021
22232425262728
2930     

Style Credit

  • Style: Caturday - Grey Tabby for Heads Up by momijizuakmori

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 02:26 pm
Powered by Dreamwidth Studios